ลาฮอร์ เมืองที่สูงสง่าราวราชินี

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Sunday, July 14, 2019 - 12:16

Walled City เมืองเก่าแห่งลาฮอร์

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานให้วันประกาศอิสรภาพ วันที่ 23 มีนาคม นับเป็นวันชาติ ในปี 2018 นี้ได้เวียนมาครบรอบ 60 ปี นับว่าเป็นความท้าทายต่อประเทศที่ก่อตั้งใหม่ ภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์และสภาพความมั่นคงที่ซับซ้อน แต่ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมาประเทศปากีสถานก็ฟันฝ่าจนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ... จนมาเป็นแถวหน้าของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศเอเชียใต้

Badshahi mosque, lahore, pakistan

ลาฮอร์ (Lahore)  เป็นเมืองหลวงของแคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน โดยแม่น้ำราวีเป็นสายน้ำหลักหล่อเลี้ยง เป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียใต้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นปัญจาบ ใกล้กับชายแดนรัฐปัญจาบของอินเดีย ลาฮอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของปากีสถานซึ่งมี GDP เมื่อปี  2560 ประมาณ 173  พันล้านเหรียญสหรัฐ  ทั้งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคปัญจาบ และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเสรีนิยมก้าวหน้าและเป็นสากลมากที่สุดในปากีสถาน

Walled City of Lahore, Lahore, Punjab, Pakistan

Walled City of Lahore, Lahore, Punjab, Pakistan/ Photo by Naeem Ullah 

ลาฮอร์เป็นเมืองที่สืบเนื่องมาแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ถูกเข้าครอบครองโดยอาณาจักรต่างๆ  มากมายตลอดช่วงประวัติศาสตร์ รวมถึงฮินดูชาห์ส และสุลต่านนิวเดลี โดยในยุคกลาง ลาฮอร์ถึงจุดสูงสุดของความงดงามภายใต้จักรวรรดิโมกุลระหว่างปลาย ศตวรรษ 16 และต้นศตวรรษที่ 18 และเป็นเมืองหลวงอยู่หลายปี  เมืองถูกยึดโดยกองกำลังของจักรพรรดิเปอร์เซีย ในปี พ. ศ. 2282 และตกอยู่ในช่วงของการเสื่อมในขณะที่มีความขัดแย้งระหว่างอำนาจที่ต่างกัน จนกลายเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิซิกในที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 และฟื้นฟูความมั่งคั่งขึ้นมาอีกครั้ง

สถาปัตยกรรมในเมืองเก่า Walled อีกแห่งหนึ่ง 

ลาฮอร์ถูกผนวกเข้ากับจักรวรรดิอังกฤษและเป็นเมืองหลวงของอังกฤษ   และเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวของทั้งสองประเทศในเวลาต่อมา  คือ อินเดียประกาศอิสรภาพ และปากีสถานการเรียกร้องให้มีการจัดตั้ง ประเทศปากีสถาน  ลาฮอร์ประสบความวุ่นวายเลวร้ายที่สุดในช่วงก่อนได้รับอิสรภาพของปากีสถาน หลังจากได้รับเอกราชในปี พ. ศ. 2490 จึงเป็นเมืองหลวงของแคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน

ในวงการแฟชั่นของลาฮอร์/ Photo by Hassan Wasim

บางท่านอาจเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรก ทั้งๆ ที่ ลาฮอร์มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของปากีสถาน เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  และยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญที่สุดของฉากวรรณกรรมของประเทศปากีสถาน เมืองนี้เป็นที่ตั้งของการจัดเทศกาลวรรณกรรมลาฮอร์ประจำปี ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรมชั้นนำของเอเชียใต้ และเมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในปากีสถาน มีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตั้งอยู่ในเมือง  ทั้งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศปากีสถาน ได้แก่ Lollywood  เมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศปากีสถาน โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เมือง Walled City ที่มีชื่อเสียง มีวิหารแห่งพระซิกข์และมัสยิดจำนวนมากมายหลายแห่ง  ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ ป้อมลาฮอร์ และสวนชาลามาร์ ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย

Lahore, Pakistan /Photo by Huzaifa Tariq 

หากย้อนกลับไปก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาล่าอาณานิคม ลาฮอร์เคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโมกุล โดยในยุคของจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระองค์เป็นผู้ที่โดดเด่นเรื่องการสร้างสถาปัตยกรรมที่งดงามอย่างทัชมาฮาลในอินเดีย พระองค์ได้สร้างป้อมลาฮอร์  ซึ่งปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งของมรดกโลก และยังมีพิพิธภัณฑ์ลาฮอร์ ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถาน มีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน เป็นที่จัดแสดงชิ้นงานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุและงานศิลปะ ในสมัยจักรวรรดิโมกุลและซิกข์ รวมทั้งในยุคอาณานิคมที่อังกฤษได้เข้ามาปกครองอีกด้วย

The Shalimar Gardens in Lahore, Pakistan, built in the mid-17th century

ความงดงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากอัจฉริยภาพของคนในยุคเก่า ล้วนสะท้อนผ่านผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม ภาพวาด งานวรรณกรรม รวมทั้งศิลปะการตกแต่งสวนที่เลืองชื่อของดินแดนแห่งนี้ ทำให้ลาฮอร์ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมืองทั้งปวง” ทั้งมีคำพูดจากโบราณเล่าสืบกันมาว่า “ผู้ใดที่ไม่เคยมาเยือนลาฮอร์ ก็เหมือนไม่เคยมีชีวิตอยู่”

สุเหร่า The wazir khan

ไม่ไกลจากลาฮอร์นัก มีเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่ง คือ ตักศิลา  อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นปัญจาบ เคยเป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปะวิทยาการในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาล มีสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์สั่งสอนศิลปวิทยาต่างๆ แก่ศิษย์ในแถบดินแดนชมพูทวีป บุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงหลายท่านที่สำเร็จการศึกษาจากที่แห่งนี้ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจจ์ องคุลีมาล เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ตักศิลาอยู่ในเขตประเทศปากีสถาน คงเหลือแต่ซากเมืองให้ได้เห็น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พิพิธภัณฑ์ตักศิลา ซึ่งได้เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวตักศิลายุคต่างๆ เอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ รวมถึงซากสถูปเจดีย์ วัดวาอาราม และประติมากรรมแบบศิลปะคันธาระจำนวนมาก อันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คน  รัฐบาลปากีสถานได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโก

โบราณสถานเมืองตักศิลา 

เมืองตักศิลาถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เป็นนครหลวงแห่งแคว้นคันธาระ เป็นหนึ่งในบรรดา 16 แคว้นของชมพูทวีป สถาปนาขึ้นโดยชาวอารยัน ตักศิลาตกอยู่ภายใต้อารยธรรมมากมาย เช่น อารยธรรมกรีกโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช และอารยธรรมฮินดูหลายราชวงศ์ ในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำแคว้นและรุ่งเรืองมานับพันปี โดยมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ได้สร้างตักศิลาให้มีชื่อเสียงพร้อมๆ กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ชนชาติเฮฟทาไลต์ ได้ยกทัพมาตีอินเดียและทำลายพระพุทธศาสนา ทำให้เมืองตักศิลาพินาศสูญสิ้นแต่บัดนั้น ตักศิลาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2523

ในเมืองลาฮอร์ Photo by

ลาฮอร์ และตักศิลา จึงเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนด้วยเป็นดินแดนเก่าแก่ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทั้งชาวพุทธ ฮินดิ ชิกส์ และมุสลิม และมีวิหารและอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีเอกลักษณ์ตามชนชาติพันธุ์ต่างๆ ที่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาครอบครองดินแดนแห่งนี้  ทั้งรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจไว้มากมาย

เวลาที่เหมาะที่จะไปเยือน

ปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนเมษายน หรือ กลางเดือนตุลาคม-ปลายเดือนธันวาคม

การทำวีซ่า

การทำวีซ่าปากีสถานและต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตปากีสถาน

มีจดหมายรับรองการเดินทางท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ในปากีสถานจะทำวีซ่าได้ง่ายขึ้น

สถานทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand
31 ซอยนานาเหนือ 3 สุขุมวิท กทม. 10110
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2253-0288-9, 0-2253-5325

แผนกรับทำวีซ่าจะเปิดให้ทำวีซ่า 09.00-12.00 น. ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี และรับวีซ่าประมาณ 14.30-15.30 น. ในวันจันทร์-พฤหัส เช่นเดียวกัน

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Sunday, July 14, 2019 - 12:16


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, January 03, 2024 - 15:18

Aurora Australis Tasmania


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Friday, August 11, 2023 - 18:28

Khan al Khalili Market


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Tuesday, July 25, 2023 - 15:57

Wagah Border Ceremony


LEAVE A COMMENT