วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Wednesday, March 17, 2021 - 09:20

“ข้าพเจ้าคิดจะใคร่สร้าง เป็นพระอารามน้อย ๆ  สำหรับที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวัง ในเวลาที่ได้ขึ้นมาพักแรมอยู่ที่เกาะบางปะอินนี้ จึงได้คิดถมดินให้พ้นน้ำตามฤดูที่เคยประมาณว่าเป็นอย่างมากโดยปรกติ แล้วให้พนักงานจ้างเหมาช่างชาวตะวันตกกะวางแผนที่ทำตามแบบอย่างกับประเทศตะวันตกทุกสิ่ง ซึ่งให้คิดสร้างโดยแบบอย่างเป็นของชาวต่างประเทศดังนี้   ด้วยมีความประสงค์จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาด แลเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลก  ยังไม่เคยมีในอารามอื่น แลเป็นของมั่นคงถาวรสมควรเป็นพระอารามหลวงในหัวเมือง ใช่จะนิยมยินดีเลื่อมใสในลัทธิศาสนาอื่น  นอกจากพระพุทธศาสนาหามิได้”

ความในพระราชดำริตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการถวายพระอาราม วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

พระอุโบสถมองจากประตูด้านหน้า Photo by Inoprasom

วัดนิเวศธรรมประวัติสร้างบนเกาะกลางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน เมื่อ พ.ศ. 2419 ตามพระราชดำริ รัชกาลที่ 5 เพื่อทรงใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จแปรพราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางปะอิน ทรงโปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง ใช้ศิลปะแบบโกธิค ซึ่งมีลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ลักษณะโปร่งบาง ดูไม่ดูหนาและมืดทืบ เหมือนศิลปะแบบโรมาเนสก์และดูอ่อนช้อยมากกว่า มีผนังเปิดกว้าง มีส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษและมีแบบที่ออกมา เป็นลายเส้นอันซับซ้อนทุกส่วนล้วนประกอบเข้าด้วยกันเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา โครงสร้างหลังคาเป็นโค้งแหลม

สถาปัตยกรรมโกธิคของพระอุโบสถ Photo by Akarat Duangkhong

พระอุโบสถก็ก่อสร้างให้เป็นอาคารที่มีโดมหอคอยสูงครอบด้วยหลังคาปลายแหลมในรูปแบบโกธิค บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด  เหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรโมภาส เป็นพระประธาน  ซึ่งออกแบบผสมผสานประเพณีนิยมกับศิลปะตะวันตกเข้าด้วยกัน  โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ ท่านเป็นช่างมีฝีมืออย่างวิเศษมาแต่รัชกาลที่ 4 แล้ว   ช่องหน้าต่างเจาะเป็นทรงโค้งบุด้วยกระจกสี 

พระประธาน และธรรมาสน์ ภายในพระอุโบสถ Photo by Arif Areeman

ธรรมาสน์ ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือออกแบบเป็นศิลปะตะวันตกสวยงามแปลกตา 

พระประธานในซุ้มเรือนแก้ว Photo by mai111

พระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธนฤมลธรรโมภาส สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ เป็นผู้หล่อมีลักษณะงามบริสุทธิ์เป็นกะไหล่ทองทั้งพระองค์ นั่งสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 22.5 นิ้ว สูง 36.5 นิ้ว

ผนังพระโบสถด้านตรงข้ามพระประธาน Photo by Thitinun Chamsalee

บนผนังด้านหน้าพระประธานมีพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5  ประดับด้วยกระจกสีที่สั่งเข้ามาจากประเทศอิตาลี มีความสวยงามยิ่งนัก

 

ภายในวัดยังมีอาคารและพระพุทธรูปสำคัญอื่นๆ  เช่น

พระขอฝน  นาฬิกาแดด พระตำหนักกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น

อาคารแบบโกธิค ด้านหน้าเป็นที่ตั้งนาฬิกาแดด Photo by kwanchai

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระดำรัสมีความว่า "สยามจะอยู่รอด รักษาความเป็นไทไม่เป็นขี้ข้าฝรั่ง จะต้องทำให้คนไทยเชื่อมั่น และต่างชาติเชื่อว่าคนไทยนี้เก่ง" จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้ากรมอุทกศาสตร์ท่านแรกของสยาม ชื่อ Captain Loftus จัดทำนาฬิกาแดด ไว้ให้เป็นเครื่องกำหนดหมายบอกเวลา แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานไว้ที่ลานหน้าพระอุโบสถวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนทุกวันนี้ 

พระขอฝน หรือ พระคันธาระ หรือ คันธาราษฎร์ Photo by kwanchai

เป็นพระพุทธรูปางทรงยืน  พระพุทธรูปนี้แรกสร้างในเมืองคันธาระ ประเทศอินเดีย ราว พ.ศ. 400 จึงเรียกพระนามอีกอย่างว่า พระคันธาระ หรือพระคันธารราษฎร์  โดยมีตำนานเล่าว่า สมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่พระเชตวันวิหาร ในเมืองสาวัตถี ได้เกิดฝนแล้งอย่างมาก ผู้คนเดือดร้อนหาน้ำกินน้ำใช้ไม่ได้ พระองค์จึงตรัสเรียกพระอานนท์ให้เอาผ้าชุบสรงมาถวาย ทรงเอาผ้าชายหนึ่งตวัดพาดพระอังสะ(บ่า) ยกพระหัตถ์ขวาเรียกน้ำฝน ส่วนพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นรองรับ ทันใดนั้นฝนก็ตั้งเค้าตกลงมาเป็นอันมาก ผู้คนทั้งหลายได้พึ่งบารมีมีน้ำกินน้ำใช้ ต่อมาจึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนดังกล่าว

ศาลาการเปรียญหลังใหม่ Photo by kwanchai

ศาลาการเปรียญหลังใหม่ สร้างในหว่าง พ.ศ. 2551-2552 ออกแบบเป็นอาคารหลังใหญ่ทดแทนศาลาการเปรียญเดิมที่มีขนาดเล็ก ภาพรวมมีความสง่างาม และการออกแบบให้สอดคล้องกับสถาปัตกรรมเดิมในวัดอีกด้วย ศาลาการเปรียญนี้ออกแบบโดย วนิดา พึ่งสุนทร อาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) สถาปนิกหญิงของชาติ

กระเช้าข้ามไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ Photo by Na chayawiwatkun

กระเช้าที่ใช้ข้ามไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม

การเดินทางไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ 

เข้าที่จอดรถวัดทางหลวงหมายเลข 3477 พระนครศรีอยุธยา (มาตามถนนพหลโยธิน เมื่อถึงประตูน้ำพระอินทร์ ให้ข้ามสะพานวงแหวนรอบนอก หลังจากนั้น ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 35 สู่ทางหลวงหมายเลข 308 อีกประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงทางหลวง 3477 ) ตั้ง GPS ที่จอดรถวัดนิเวศธรรมประวัติ

ทางรถไฟ ลงรถไฟที่สถานีรถไฟบางปะอิน ต่อรถไปยังที่จอดรถของวัด

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, March 17, 2021 - 09:20


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Sunday, October 23, 2022 - 15:24

Grindelwald ประตูสู่ภูมิภาค Jungfrau


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, September 14, 2022 - 12:10

Okayama


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Saturday, July 30, 2022 - 12:49

TBILISI CAPITAL CITY OF GEORGIA 


LEAVE A COMMENT