วัดปากน้ำภาษีเจริญ

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Monday, February 22, 2021 - 19:23

วัดปากน้ำภาษีเจริญ นั้นมีชื่อเสียงโด่งดัง อย่างน้อยที่สุดในบรรดาผู้ศรัทธานับถือ “หลวงพ่อวัดปากน้ำ (สด จนฺทสโร)  พระมงคลเทพมุนี  ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และมีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ผู้ฟื้นฟูและสืบทอดการปฏิบัติกรรมฐานพุทธานุสติโบราณ ที่เรียกวิชชาธรรมกาย โดยท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อได้อุปสมบทในระหว่าง พ.ศ. 2449 และมรณภาพในปี 2502 สิริรวมอายุได้ 74 ปี และนับอายุพรรษาได้ 53 พรรษา การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ในช่วงของฝั่งธนบุรี จากสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู มีรถประจำทางสองแถวต่อไปยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  

ศิลปกรรมอันวิจิตรที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ Photo by croquette

วัดปากน้ำ ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ริมคลองบางกอกใหญ่ ที่เป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม  ชื่อของวัดจึงได้เรียกขานตามตำบลที่ตั้งว่า วัดปากน้ำ ในสมัยรัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการขุดคลองภาษีเจริญที่ข้างวัดด้านทิศตะวันตก วัดจึงมีลำน้ำหลักล้อมอยู่ทั้ง 3 ด้าน ส่วนด้านใต้เป็นคลองเล็กแสดงอาณาเขตของวัด  และเป็นที่มาของชื่อ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ที่เรียกกันติดปากเรื่อยมา

วัดปากน้ำ เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาตอนกลาง (ระหว่าง พ.ศ. 2031-2172) สถาปนาโดยพระราชวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏพระนามแน่ชัด เป็นวัดประจำหัวเมืองธนบุรี  ได้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงครั้งกรุงศรีอยุธยา อันหมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสีทรงสถาปนาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั้น  หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานภายในวัด มีอายุย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง 

หอไตรกลางน้ำสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา Photo by chai na phon phochadee

สถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุที่อยู่คู่วัดมาเช่น หอพระไตรปิฎก ตู้พระไตรปิฎกทรงบุษบก ล้วนเป็นฝีมือช่างหลวงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  และตัวพระอุโบสถก็ใช้เทคนิคการก่อสร้างในสมัย ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศ วัดปากน้ำ ได้มีบทบาทสำคัญมาแต่โบราณเพราะได้รับสถาปนาเป็นพระอารามหลวงที่อยู่นอกกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดสำคัญประจำหัวเมืองหน้าด่านทางทะเล

ในปี พ.ศ. 2554 วัดปากน้ำ ได้เปิด พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ให้ประชาชนเข้าชม  หลังจากใช้เวลาก่อสร้างมานาน 7 ปี โดยใช้ทุนทรัพย์จากศรัทธาสาธุชน  พระมหาเจดีย์ที่มีความสูง 80 เมตร (พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามที่สูง 78 เมตร) มีความงดงามวิจิตรพิสดารแห่งศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ตั้งแต่โครงสร้างรูปลักษณ์พระเจดีย์ด้านนอก และด้านในมีเจดีย์แก้ว จำลองแบบเจดีย์ใหญ่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอีกส่วนหนึ่ง  ทั้งองค์พระเจดีย์แบ่งออกเป็นชั้นๆ ถึง 5 ชั้น

ทัศนียภาพมองจากภายนอกวัดปากน้ำภาษีเจริญ Photo by FUN FUN PHOTO

ความวิจิตรพิสดารนั้น พระมหาเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมภายนอก ผสมผสานระหว่างรัตนโกสินทร์และล้านนา  ส่วนศิลปะรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่ฐานล่างที่เป็นศิลปกรรมย่อไม้สิบสอง ขึ้นไปถึงกลางองค์เจดีย์  ถัดจากกลางองค์เจดีย์ขึ้นไปถึงยอดเป็นศิลปะล้านนา นอกจากภายในที่มีลวดลายศิลปะงดงามตระการตาแล้ว เสาแต่ละต้นแต่ละชั้นเป็นศิลปะลายปูนปั้นปิดทองต่างยุคต่างสมัยอีกด้วย

บนชั้น 5 มีเพดานทรงโดมสูง 10 เมตร ที่เพดานโดมมีดวงดาวสีและขนาดต่างๆ เป็นศิลปะจากการรังสรรค์ของฝีมือช่างชั้นครู  เช่น ภาพเขียนอนันตจักรวาลที่เพดานโดม  โดยอาจารย์จักรพันธ์  โปษยะกฤต  ศิลปินแห่งชาติ มีดาวดวงใหญ่ โดดเด่นเป็นประธานศูนย์กลางจักรวาล  แวดล้อมด้วยดวงดาวนับพันดวงที่สื่อถึงองค์อรหันต์ผู้ที่เป็นเอตทัคคะในแต่ละด้าน  ดาวแต่ละดวงทอแสงประกายระยิบระยับจากแก้วเจียระไนสวารอฟสกี  เสริมด้วยสีทองคำ และเฉดสีต่างๆ ดูแล้วเพริศพราวยิ่งนัก รอบๆ  โดม เป็นภาพเขียนพระพุทธเจ้า ที่เป็นตัวแทนแห่งอดีตพุทธ 28 พระองค์ รวมทั้งพระสมณโคดม พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระเจดีย์แก้วสีเขียวมรกตประดิษฐานพระบรมสาลีริกธาตุ Photo by amnat30

ความสำคัญยิ่งที่ชั้น 5 แห่งนี้คือ พระเจดีย์แก้วสีเขียวมรกตที่จำลองมาจากพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่  สร้างจากกระจก แกะสลักนำมาวางซ้อนกันจำนวน 800 ชั้น แต่ละชั้นผนึกแน่นด้วยกาวพิเศษ  ซึ่งมีความใสจนไม่เห็นร่องรอย สัณฐานวัดโดยรอบ 7 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอด 8 เมตร ด้านยอดของเจดีย์แก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  พร้อมทั้งจะมีเจดีย์ทองคำครอบบนยอดของเจดีย์แก้วด้วย ขณะที่ฐานของเจดีย์แก้วเป็นการกระจกแกะสลักเป็นรูปพญานาคจำนวน 80 ตัว เท่ากับอายุของพระพุทธเจ้า ติดอยู่รอบฐานของเจดีย์แก้ว

ชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นที่เตรียมจัดตั้งรูปเหมือนบูรพาจารย์ของวัดและของเจ้าประคุณสมเด็จ คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภณมหาเถระ ป.ธ.9) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถระ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.9) วัดสามพระยา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.9) วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ สร้างด้วยทองคำ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย ถวายพระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี พระครูวิชิตสังฆภาร (ชิต แสงฉาย) วัดสังฆราชา พระครูศีลาภิรัต (ทอง) วัดลาดกระบัง

รูปปั้นเหมือนเจ้าประคุณหลวงพ่อสด Photo by Pachara Ampaieimtrakoon

ชั้นที่ 3 : เป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยได้รวบรวมสิ่งของต่าง ๆ  ที่ญาติโยมถวายไว้ รวมทั้งไม้เท้า มากกว่า 100 อัน และของเก่าควรค่าแก่การศึกษา และรักษาจะนำมาตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ชั้นที่ 2 : เป็นห้องเปิดโล่ง จุคนได้หลายร้อยคน เป็นพื้นที่ว่างสำหรับจัดประชุม ของคณะสงฆ์ และปฏิบัติธรรม ในโอกาสต่างๆ และชั้นที่ 1 : เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่มีบุคคลต่าง ๆ นำของมีค่ามามอบให้

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล พระพุทธรูปปางสมาธิ เกศเป็นดอกบัวตูม ประทับกลางแจ้งคู่กับพระมหาเจดีย์รัชมงคล เป็นภาพที่สดุดตา โดดเด่น ของคนที่สัญจรผ่านไปทางด้านปากน้ำภาษีเจริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นั่งรถไฟฟ้าผ่านสถานนีวุฒากาศและตลาดพลู พระพุทธธรรมกายเทพมงคลจัดสร้างขึ้นตามภาพนิมิตของหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาส ทำด้วยทองแดงขนาดองค์ใหญ่ สูง 69 เมตร หน้าตักกว้าง 40 เมตร  โดยได้บรรจุดอกบัวสัตตบงกช-หัวใจ สร้างด้วยทองคำแท้น้ำหนัก  

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล Photo by Bangprikphoto

การดำเนินการก่อสร้างจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้  เป็นความร่วมมือของคณะช่างชาวจีน และชาวไทย  ซึ่งในขั้นตอนการสร้าง เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ จึงต้องมีการตีแผ่นทองแดงประกอบขึ้นตามรูปแบบหุ่นองค์พระ จากนั้นตัดชิ้นส่วนขององค์พระออกขนาดประมาณ 2-3 เมตร  ขนส่งทางเรือจากเมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาประกอบขึ้นรูปเป็นองค์พระพุทธรูป ที่วัดปากน้ำ

ส่วนดอกบัวสัตตบงกช หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นำไปบรรจุไว้ภายในพระเกศพระพุทธธรรมกายเทพมงคล ขณะที่หัวใจพระพุทธธรรมกายเทพมงคล หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัมเช่นกัน นำไปบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธธรรมกายเทพมงคล

ถนนทางเข้าวัดค่อนข้างแคบ ภายในวัดจะมีลานจอดรถแต่ไม่กว้างนัก หากนั่งประจำทางหรือแท็กซี่เข้าไปจะสะดวกกว่า วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่อยู่ท่ามกลางชุมชน  หากเดินทางมาไหว้พระและชมพิพิธภัณฑ์ มาในวันธรรมดาสะดวกกว่า ในวันหยุดคนจะเดินทางมากันมาก  มาเที่ยววัดปากน้ำนี้ได้อิ่มบุตร และยังได้อิ่มตาอิ่มใจกับการได้ชมความงดงามของงานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมอีกด้วย

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Monday, February 22, 2021 - 19:23


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, September 14, 2022 - 12:10

Okayama


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, September 22, 2021 - 18:27

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Monday, September 20, 2021 - 13:50

เวียงจันทน์ไปวังเวียง


LEAVE A COMMENT