วัดพระงาม ประตูทะลุผ่านมิติ

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Tuesday, April 20, 2021 - 16:17

วัดพระงาม อยู่ในกลุ่มโบราณสถานคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัดพระงาม หรือชื่อเดิม วัดชะราม ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือ ตำบลคลองสระบัว เป็นวัดที่มีอาณาเขตที่คอยข้างชัดเจน ทิศเหนือและใต้มีแนวคูของวัด ตะวันออกติดหนองน้ำ ส่วนทิศตะวันตกติดที่นา ถัดต่อไปเป็นเจดีย์ภูเขาทอง บริเวณที่ราบลุ่มนี่นี้เรียกว่าทุ่งขวัญ

รากไทรได้ยึดโครงสร้างประตูไว้อย่างมั่นคง Photo by Dithichaya

สิ่งสำคัญที่ยังคงสภาพเห็นโดดเด่นก่อนการขูดแต่งในโครงการงบประมาณปี พ.ศ. 2542 คือ เจดีย์ประธาน  เป็นเนินดินขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 8 เมตร มีความสูงจากพื้น 4 เมตร ซึ่งมีสภาพเสียหายมากจากการขูดรื้อหาของมีค่า ต่อมาได้แก่ เนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าเจดีย์ประธาน  กว้าง 25 เมตร ยาว 55 เมตร สูง 2 เมตร และอันดับ คือ ซุ้มประตู ทางด้านทิศตะวันออก มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่และรากยึดโครงสร้างซุ้มประตูไว้ ทำให้คงสภาพที่แข็งแรง 

ประตูทางเข้าหลักของวัดด้านทิศตะวันออก Photo by Dithichaya

วัดพระงาม เป็นโบราณสถานขนาดไม่ใหม่มากนัก  มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง 43 เมตร ขนาดยาว 65 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  จากซุ้มประตูรูปโค้ง จะเห็นทั้งเจดีย์ประธาน และอุโบสถอยู่ติดกับกำแพงด้านหลังของวัด

พบเจดีย์ราย 14 องค์ อยู่รอบพระอุโบสถ ทางด้านทิศเหนือและตะวันออก มีอาคาร 1 หลังตั้งด้านหน้าฐานไพที นอกจากซุ้มประตูด้านหน้าแล้ว ยังมีอีก 2 ซุ้มประตู ที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้  ด้านหน้ากำแพงมีซากอาคารอีก 2 หลัง 

เจดีย์ประธาน Photo by Dithichaya

เจดีย์ประธาน  สร้างมาตั้งแต่แรกสร้างวัด เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนชุดฐานบัวแปดเหลี่ยม ประกอบด้วย  ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียง กว้างด้านละ 14.2  เมตร  1 ชั้น ความสูง 2.20 เมตร  และมีชุดฐานแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่น 2 ชั้น รองรับชุดฐานบัวลูกแก้วแปดเหลี่ยมอีก 2 ชั้น รองรับองค์ระฆังกลมค่อนข้างสูง  บัลลังก์ 8 เหลี่ยม  ถัดขึ้นไปเป็นก้านฉัตรกลมและปล้องไฉน ซึ่งเป็นลักษณะเจดีย์ที่นิยมในภาคกลาง รวมถึงอยุธยาตอนต้น ราวปีพุทธศตวรรษที่ 19-20 

พระอุโบสถอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน อยู่บนฐานไพทีเดียวกัน Photo by Dithichaya

พระอุโบสถ  มีการสร้างทับซ้อนที่เดิมมาหลายสมัยด้วยกัน  อาคารอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง  6 ห้อง ตัวอาคารตั้งอยู่บนฐานไพทีสูง ใช้ฐานไพทีร่วมกับเจดีย์ประธาน  สร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา หลังคาปีกนกลด 1 ชั้น  มีชานเดินรอบอาคาร ด้านหน้ามีมุขหลังคายื่นออกมา มีทางเข้าจากด้านหน้า 3 ประตู  พบหลักฐานว่ามีการทำปูนปั้นบัวหัวเสาที่รับหลังคาพาไลด้านหน้า เหมือนกับบัวหัวเสารับพาไลของวัดหน้าพระเมรุ มีฐานชุกชีติดด้านหลังอาคาร อยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  พบชุดฐานบัวคว่ำและการประดับปูนปั้นเชิงกรวย ลายกลีบลัว และลายประจำยาม  

ฐานไพที แรกสร้างเป็นฐานบัวคว่ำ บัวหงาย ยกสูงจากพื้นประมาณ 90 ซม. และได้มีการสร้างใหม่หลายครั้ง มีฐานเสมา 8 ทิศ ก่ออิฐฉาบปูนเป็รรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนใบเสมาที่พบทำจากหินชนวน

มองข้ามกำแพงเตี้ยหน้าวัดเข้าไปภายใน Photo by Dithichaya

ซุ้มประตู ที่คงเหลือและสภาพแข็งแรงดี คือทางด้านทิศตะวันออกที่เป็นด้านหน้าของวัด อยู่กึ่งกลางกำแพงด้านหน้า เป็นประตูหลัก มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ 2 ต้นอยู่บนซุ้มประตู มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมไม้สิบสอง  ฐานเป็นหน้ากระดาน สูงราว 50 ซม.ถัดขึ้นไปเป็นชุดบัวลูกแก้วอกไก่ สูงประมา 80 ซม.จากนั้นเป็นหน้ากระดานจนสุดความสูงของซุ้มประตู ด้านนอกซุ้มประตูมีทางเข้าเป็นรูปเกือกม้า ด้านนอกซุ้มประตูนอกกำแพงมีลานปูอิฐกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร มีทางเดินจากซุ้มประตูเข้าไปยังหน้าอุโบสถ

จากการขุดแต่งและขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น ส่วนประกอบสถาปัตยกรรมประเภทดินเผาปูนปั้น และโลหะ กระเบื้องมุงหลังคา ลวดลายปูนปั้นรูปนาค เทวดา เทพนม ตะปูจีน ฯลฯ ส่วนประเภทรูปเคารพทางศาสนาพบส่วนหน้าตักของพระประธาน พระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องปางสมาธิ  นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น สิ่ว ผอบ หม้อก้นกลม เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งจากแหล่งเตาบ้านบางปูน เตาแม่น้ำน้อย เตาศรีสัชนาลัย เตาสุโขทัยภาชนะดินเผาต่างประเทศที่พบมีเครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง เครื่องถ้วยเวียดนามและญี่ปุ่น

วัดพระงามที่ได้ขูดปรับแต่งแล้ว Photo by Dithichaya

โบราณสถานในวัดพระงามทั้งหมด นั้นสร้างในเวลาไล่เลี่ยกัน  ซึ่งมีการสร้างและบูรณะตลอดเวลา อายุของเจดีย์ประธานราวอยุธยาตอนต้น  ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 เปรียบเทียบได้กับเจดีย์ที่วัดกระช้าย เจดีย์วัดจงกลม เป็นต้น ต่อมาได้สร้างเจดีย์ประธาน แล้วจึงสร้างฐานไพทีล้อมรอบเจดีย์ประธานและพระอุโบสถ ได้ถูกทิ้งร้างเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี 2310

ประตูแห่งกาลเวลา ซุ้มประตูด้านหน้าของวัดที่มีต้นโพธิ์ใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธ  อายุไม่ต่ำกว่า100 ปี เลื้อยพันปกคลุมอยู่โดยรอบซุ้มประตู เจริญเติบโตสูงอยู่บนซุ้มประตู ด้วยตามผังของวัดที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจึงทำให้ช่วงเวลายามอาทิตย์อัสดง จะมีแสงอาทิตย์ที่คล้อยลงต่ำค่อย ๆ ลอดผ่านซุ้มประตูอย่างช้า ๆ เพิ่มความขลังให้บรรยากาศรอบ ๆ  ทำให้มีจิตนาการว่าได้ก้าวเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งแห่งอดีตนานโพ้น   

มาเที่ยวที่นี่ก็มาเวลาที่บ่ายจัด ๆ สักหน่อย เลย 4 โมงเป็นต้นไป ถ่ายรูปให้ได้บรรยากาศจนกว่าฟ้าจะหมดแสง แต่งตัวฟิวแบบอยุธยาก็จะได้ภาพสวย ๆ กลับไปประดับ Facebook และ Instragam กันอย่างาม ๆ เลยทีเดียว

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Tuesday, April 20, 2021 - 16:17


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Monday, September 20, 2021 - 13:50

เวียงจันทน์ไปวังเวียง


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Friday, September 17, 2021 - 13:52

ผู่เอ่อร์ เมืองหลวงของชาในประเทศจีน


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Friday, September 10, 2021 - 14:43

หลวงน้ำทา ประเทศลาว


LEAVE A COMMENT