เวียงจันทน์ไปวังเวียง

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Monday, September 20, 2021 - 13:50

เวียงจันทน์-วังเวียง หนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่ต้องมีอยู่ในรายการของคนเดินทางท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ที่มีเวลามากกว่า 1 เดือนที่มาท่องเที่ยวในแถบอาเซียน ก่อนที่จะเดินทางขึ้นสู่หลวงพระบางแห่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ทางเหนือของประเทศลาว ระยะทาง 160 กิโลเมตร จากเวียงจันทน์ หรือ 200กิโลเมตรจากหลวงพระบาง นั้นเป็นที่ตั้งของวังเวียง แหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่หลงใหลธรรมชาติที่สวยงามที่ห่อหุ้มด้วยอากาศบริสุทธิ์ และในปลายปี 2021 นี้ ลาวและจีนจะเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลาง จากคุนหมิง ประเทศจีน มายังปลายทางที่นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว จึงเป็นเพิ่มช่องทางการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ถนนกลางนครเวียงจันทร์ Photo by Alessio Roversi

เวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลาว อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง จากการศึกษาวิจัยในปี พ.ศ. 2010 ได้พบหลักฐานวัตถุโบราณ เช่น เครื่องมือหากินทั้งแบบโลหะและหินเป็นเครื่องยืนยันว่าในอาณาบริเวณเวียงจันทน์นี้มีมนุษย์อาศัยอยู่มาแล้วประมาณกว่า 500,000 ปี ต่อมาได้มีเผ่าลาว-มอญ ที่ได้นำศาสนาพุทธเข้ามเผยแพร่ในแผนดินลาว ซึ่งก่อนหน้านั้นได้นับถือศาสนาพราหมณ์ ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีชื่อว่า กรุงศรีสัตนาคคนหุต วิสุทธิ์รัตนราชธานีบุรีรมย์ และในปี พ.ศ. 2103 ทรงสถาปนาเวียงจันทน์ขึ้นเป็นพระราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง ครั้นเมื่อล้านช้างเสื่อมอำนาจลง ในปี พ.ศ. 2250 เวียงจันทน์กลายเป็นอาณาจักรอิสระ เรียกว่า อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ จนถึงปี พ.ศ. 2321

ประตูไซหรือประตูชัย Photo by Boudewijn Huysmans

เวียงจันทน์อยู่ในช่วงโค้งฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแนวกั้นระหว่างประเทศไทยและลาว ตรงข้ามจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย ได้มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 ข้ามแม่น้ำโขงระยะทาง 18 กิโลเมตร เชื่อมเส้นทางระหว่างหนองคาย เข้ามายังเมืองเวียงจันทน์ โดยสามารถเดินทางข้ามไปได้ด้วยรถยนต์และรถไฟ จึงทำให้การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวก็สะดวกมากขึ้น ทั้งยังมีหลายสายการบินบินตรงจากกรุงเทพมหานคร ถึงเวียงจันทน์ หรือกรุงเทพมหานคร ถึงอุดรธานี แล้วมีรถโดยสารบริการส่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

สถูปพระธาตุหลวง Photo by Emmanuel POTDEVIN

ในตัวเมืองนครเวียงจันทน์มีถนนสายหลักอยู่สองสายคือ ถนนสามแสนไทยและถนนไชยเชษฐา สองฟากถนนมีต้นมะฮอกกานีใหญ่ร่มครึ้มสวยงาม   ถนนสายสำคัญที่สุดของเวียงจันทน์คือ ถนนล้านช้าง ที่เริ่มต้นจากถนนไชยเชษฐาตรงหน้า “หอคำ” หรือทำเนียบประธานประเทศตรงไปยังวัดพระธาตุหลวง เป็นถนนสายใหญ่ทำเป็น 2 เลน มีเกาะอยู่กลางถนน สร้างขึ้นโดยอาศัยรูปแบบจำลองให้เหมือนถนนชองเอลิเซ่ (Champ Elese’s) ของปารีส

ในวัดสีสะเกด  Photo by Pascal Riben

สองฟากถนนล้านช้างมีสถานที่สำคัญ เริ่มที่วัดสีสะเกดตรงหัวมุมถนน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเวียงจันทน์ ภายในวัดนอกจากมีศิลปกรรมสวยงามโดยเฉพาะพระพุทธรูปนับร้อยองค์ที่เรียงรายอยู่ในระเบียงคตแล้ว ในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมของมีค่าหายากหลายชนิดนอก ที่ริมถนนล้านช้างยังมีอาคารตึกเก่าแบบโคโลเนียลที่สวยคลากสิกมาก ส่วนใหญ่เก่าแก่ทรุดโทรม ระหว่างกึ่งกลางของถนนเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ประตูชัยเวียงจันทน์ สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัยปารีส  รายละเอียดของลวดลายประตูชัยนี้เป็นศิลปะแบบลาวแท้ ภายในประตูชัยมีบันไดขึ้นเพื่อไปชมวิวของเวียงจันทน์ ระหว่างทางขึ้นจะมีร้านขายของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยว

งานศิลปะในบริเวณหอพระแก้ว Photo by Adli Wahid

ฝั่งตรงข้ามประตูชัยเวียงจันทน์ เป็นทำเนียบรัฐบาลของลาว หรือ อาคารสภาประชาชน เป็นอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศลาว ใกล้กับอาคารสภาประชาชน คือ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เป็นสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ของลาวประดิษฐานอยู่ องค์พระธาตุหลวงเป็นเจดีย์ศิลปะแบบพระธาตุพนมขนาดใหญ่ มีตำนานเก่าเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 270-311 และมีการบูรณะในปี พ.ศ.1611 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ครั้นสมเด็จพระไชยเชษฐาทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงพระบางมาอยู่นครเวียงจันทน์ (พ.ศ.2106) โปรดฯให้บูรณะใหม่สร้างพระเจดีย์ธาตุหลวงครอบองค์เดิม และถือเป็นปูชนียสถานสำคัญสุดของเวียงจันทน์ ในวันนี้เป็นเวียงจันทน์ในยุคใหม่ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ   เวียงจันทน์กำลังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงเลยทีเดียว

จากเวียงจันทน์เดินทางไปยังวังเวียง

ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพวังเวียง Photo by Yosi Bitran

วังเวียงเดิมเป็นที่อยู่ของเผ่าลาวเทิง (ชาวลาวบนที่สูง) วังเวียงมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะทิวทัศน์ภูเขา และหน้าผาหินปูนที่ตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นแนวยาวด้วยจังหวะสูง-ต่ำ ประกอบกับภายในพื้นที่มีแม่น้ำไหลผ่าน จึงทำให้กลายเป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ มีศักยภาพดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ  จนทำให้วังเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกปี

แม่น้ำซองไหลผ่านวังเวียง Photo by Pascal Müller

เดิมมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในวังเวียงเพิ่มขึ้น ประกอบกับที่รัฐบาลมีนโยบายย้ายชาวเขาลงมาสู่พื้นที่ราบ วังเวียงจึงเป็นแหล่งชุมชนที่มีทั้งลาวเทิง ลาวสูง และลาวลุ่ม มีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือผาแดง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่สถิตของพ่อผาแดง ขณะที่ธรรมชาติ ป่าไม้และ ทุ่งนา ก็ล้วนมีคุณค่าและความหมายในทางการใช้ประโยชน์ที่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สภาพทางภูมิศาสตร์ของวังเวียงเป็นที่ราบระหว่างภูเขาหินปูน มีป่าไม้สมบูรณ์ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาตินิยมไปเที่ยวเพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม และความสะดวกสบายในการเดินทาง มีที่เที่ยวหลายแห่งที่มีเสน่ห์ดึงดุดใจ มีแม่น้ำซอง เป็นแม่น้ำสายหลัก ที่สามารถทำกิจกรรมได้มากมายหลายอย่าง เช่น  ล่องเรือ  พายคายัค ล่องห่วงยางให้ลอยไปตามกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ  มีเครื่องดื่มเย็น ๆ ติดไม้ติดมือไปได้ด้วย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามสองฟากฝั่งแม่น้ำ  

ขึ้นบอลลูนชมวังเวียง Photo by https://www.riversidevangvieng.com

มีสะพานสีส้มสดใจที่ทอดตัวยาวสู่ ถ้ำจัง  ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปเมื่อมาถึงวังเวียง ถ้ำจัง เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในวังเวียง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองวังเวียงประมาณ 1 กิโลเมตร  แล้วต้องเดินขึ้นบันได 147 ขั้น เป็นทางลาดชัน  จึงควรฟิตร่างกายให้แข็งแรงก่อนมาเที่ยวสักหน่อย ภายในถ้ำจะได้ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ที่สวยงาม และจุดชมวิวที่มองเห็นวิวแม่น้ำซองกับทุ่งนาสีเขียวของเมืองวังเวียงได้ในมุมกว้างสุดสายตาเลยทีเดียว

ชมวิววังเวียง Photo by https://www.riversidevangvieng.com

หากต้องการชมวังเวียงในมุมสูงที่เห็นวิวได้กว้างขวาง ก็มีบริการ  ขึ้นบอลลูน  ชมวิวเมืองวังเวียง จะได้เห็นธรรมชาติอันงดงามของวังเวียง รวมทั้งทิวภูเขาหินปูน ทุ่งนาสีเขียวสวย และแม่น้ำซอง ที่ไหลอ้อยอิ่งผ่านวังเวียง เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

ถ้ำน้ำ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองวังเวียง  ไปเล่นห่วงยาง Tubing โดยการนั่งบนห่วงยาง แล้วจับเชือกเข้าไปในถ้ำที่ออกแนวผจญภัยเล็กน้อย ภายในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยสวยงาม เหมาะสำหรับคนชอบเที่ยวแนวธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการล่องเข้าไปในถ้ำ แล้วกลับออกมาเล่นน้ำที่ด้านนอกถ้ำ

อาชีพหลักๆ ของคนในวังเวียง คือ การทำนา จึงมีการสร้างสะพานไม้ให้ได้เดินเล่นทอดยาวไปในทุ่งนา เดินเล่นเพลิน ๆ โพสต์ท่าถ่ายรูปสวย สูดอากาศบริสุทธิ์ ๆ เป็นความสดชื่นสวยงามที่ควรค่าแห่งการจดจำ

ชมวิวยามเช้าจากเก็ตส์เฮาส์ Photo by Toomas Tartes

ถ้ำช้าง เป็นอีกถ้ำที่มีธรรมชาติสวยงามที่หินงอกหินย้อยในถ้ำ มีลักษณะเป็นรูปช้าง  ชาวบ้านจึงเรียกว่า ถ้ำช้าง ตั้งอยู่ที่ บ้านนาดาว เป็นถ้ำเล็ก ๆ ภายในมีพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาท  เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวบ้านในวังเวียง

น้ำตกตาดแก่งยุย เป็นน้ำตกที่สูงประมาณ 30 เมตร อยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองวังเวียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง  สามารถลงเล่นน้ำในน้ำตกได้ บริเวณรอบ ๆ น้ำตกยังมีร้านอาหารบริการ

โรงแรมห้าดาวในวังเวียง Photo by https://www.riversidevangvieng.com/

ได้มีการพัฒนาพื้นที่เมืองวังเวียงเพื่อการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกินจํานวน 100,000 คนต่อปี (ข้อมูลปี 2557) การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวส่งผลให้มีการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะกิจการร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง ที่พัก บริษัทนําเที่ยว ฯลฯ ขณะเดียวกัน ภาครัฐก็พัฒนาพื้นที่วังเวียงด้วยการปรับปรุงและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ซึ่งล้วนมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์แห่งความเป็นชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้กับเมืองวังเวียง

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Monday, September 20, 2021 - 13:50


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, September 22, 2021 - 18:27

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Friday, September 17, 2021 - 13:52

ผู่เอ่อร์ เมืองหลวงของชาในประเทศจีน


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Friday, September 10, 2021 - 14:43

หลวงน้ำทา ประเทศลาว


LEAVE A COMMENT